Općina Slivno Blog

Radionica: Priprema projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova

U sklopu projekta E-DUTEKA – jačanje  kapaciteta OCD-a Dubrovačko-neretvanske županije, koji provode udruge Dubrovačka naranča i Udruga Chrobatia, održat će se radionica „Priprema projekata financiranih iz nacionalnih fondova“, te „Mogućnosti financiranja iz Europskog socijalnog...

Radionica: „Dobro upravljanje i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a“

Udruge Dubrovačka naranča i Udruga Chrobatia provode projekt E-DUTEKA – jačanje kapaciteta OCD-a Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu projekta održat ćemo radionicu „Dobro upravljanje i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a“ u ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine,...

Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Slivno KLASA:350-02/15-01/01, URBROJ: 2148/05-01-15-1 od 19.siječnja 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Ciljanih...