Tagged: Duba

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Duba

Na temelju članka 95. stavak 4.,  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ) i Zaključka načelnika Općine Slivno, Klasa:350-03/13-01/78, Urbroj:2148/05-01-13-1 od 04. studenog 2013. godine Objavljuje...

Skip to content