Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Slivno uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Za službenika za informiranje, a temeljem Odluke o imenovanju službenika za informiranje imenovana je službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Slivno. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Općina Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, HR
  • na e-mail adresu: info@opcina-slivno.hr
  • na broj fax-a: +385(0)20 672 170
  • donijeti osobno u Urudžbeni zapisnik radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Pravo na pristup informacijama
Katalog informacija Općine Slivno123.1 KiB462
KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (»Narodne Novine«, Br 172/03 i 144/10)58.3 KiB606
Odluka o imenovanju službenika za informiranje90.9 KiB485
Odluka o usvajanju kataloga informacija Općine Slivno197.1 KiB541
Zahtjev za pristup informacijama100.7 KiB666
Zakon o pravu na pristup informacijama208.7 KiB613

Skip to content