Reciklažno dvorište

Dana 25.01.2018. godine počela je izgradnja reciklažnog dvorišta Pižinovac – Lovorje. Kao Općina koja je društveno i ekološki odgovorna projektom reciklažnog dvorišta Pižinovac – Lovorje, djelujemo na očuvanje našeg okoliša i ljepotu okruženja u kojem živimo, kako za današnje, tako i za buduće generacije. Izdvojenim prikupljanjem miješanog komunalnog otpada smanjit će se po predviđanjima, količina otpada za 100 tona i uštedjeti će se prostor na odlagalištu Lovornik , a samim time i emisija metana i drugih plinova .
Izgradnjom i opremanjem Reciklažnog dvorišta Pižinovac – Lovorje, Općina Slivno uz potporu bespovratnih sredstava Europske Unije osigurati će infrastrukturu koja potiče i olakšava odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje pojedinih vrsta komunalnog otpada.
U reciklažno dvorište Pižinovac – Lovorje moći ćete besplatno dovesti otpad koji će biti zbrinut po ekološkim standardima. Reciklažno dvorište Pižinovac – Lovorje sastoji se od dvadeset i pet različitih kontejnera za razne vrste otpada koji će biti zbrinuti po ekološkim standardima.
Vrste reciklažnog otpada kojeg možete odložiti u reciklažno dvorište :

 • papir i karton
 • plastika (ambalaža,tvrda folija)
 • ambalažno staklo, ravno staklo
 • stari namještaj
 • električni i elektronski otpad
 • automobilske gume
 • građevni otpad
 • grane od orezivanja
 • boje, lakovi i prazna ambalaža
 • posude pod tlakom
 • ostatci kemikalija
 • baterije i akumulatori
 • motorno ulje
 • stari lijekovi

Ukupna vrijednost projekta: 2.816.293,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.899.922,57 HRK

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content