Category: Vijesti

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj...

Dezinsekcija komaraca na području Općine Slivno

Krilatice ili adultni stadij komaraca suzbijaju se metodom primjene insekticida (adulticidna dezinsekcija ) i provodi se hladnim ili toplim zamagljivanjem primjenom vodenih rastvora insekticida.Larvicidni tretman je skup mjera mehaničkih, fizičkih, bioloških i kemijskih s...

Skip to content