Tagged: Duba

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

Na temelju članka 45. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, broj 4/09 i Općinski glasnik, broj 1/13, 1/18 i 1/21), Općinski načelnik općine Slivno dana 17. travnja 2023. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da...

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Duba

Na temelju članka 95. stavak 4.,  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ) i Zaključka načelnika Općine Slivno, Klasa:350-03/13-01/78, Urbroj:2148/05-01-13-1 od 04. studenog 2013. godine Objavljuje...

Skip to content