Početak izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Slivno