Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

Na temelju članaka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka općinskog načelnika Općine Slivno (KLASA:350-03/18-01/01 URBROJ:2148/05-01-18-1 od dana 24. siječnja 2018. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

 1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Duba (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 2. Početak javnog uvida je 5.2.2018. godine, a završetak 13.2.2018. godine.
 3. Javni uvid u Prijedlog Plana, moguć je u prostoriji upravnog odjela, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 5.2.2018. godine u prostoriji Vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 10:30 sati.
 5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Slivno.
 6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave:
 7. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
 8. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, i to zaključno s 13.2.2018. godine.
 9. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 13.2.2018. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 10. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
 11. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.
 12. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, na broj telefona 020/671-295 ili putem elektroničke pošte na adresu info@opcina-slivno.hr.

https://goo.gl/h8zANj

Pregledajte ostale članke...