Zaključak načelnika

Na temelju članka 95., stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 45. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, broj 4/09 i “Općinski glasnik”, broj 1/13), načelnik Općine Slivno donosi

Z A K L J U Č A K

  1. Utvrđuje se i daje na javnu raspravu Prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno.
  1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno da izvrši objavu javne rasprave iz točke 1. ovog zaključka sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13).
  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Pregledajte ostale članke...