Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Slivno za 2016. godinu