Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Slivno za 2015. godinu