Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUO Slivno vezano za privez plovila

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i članka 45. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, broj 4/09 i Općinski glasnik, broj 1/13), načelnik Općine Slivno, dana  07.rujna 2017. godine, donosi Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUO Slivno vezano za privez plovila.

Pregledajte ostale članke...