Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje-Pižinovac

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Slivno KLASA: 350-03/15-01/03, URBROJ: 2148/05-01-15-1 od 13. kolovoza 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje-Pižinovac

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje-Pižinovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 2. Početak javnog uvida je 25. kolovoza 2015. godine, a završetak 25. rujna 2015. godine.
 3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji vijećnica, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 14. rujna 2015. godine u prostoriji vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 9,00 sati.
 5. Prijedlog Plana biti će objavljen i na internetskoj stranici Općine Slivno s danom početka javnog uvida.
 6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
  1. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
  2. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, i to zaključno s 25. rujna 2015. godine.
 7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 25. rujna 2015. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, na broj telefona 020/671-295 ili putem e-maila info@opcina-slivno.hr.

Pregledajte ostale članke...