Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno